.

JRMora humor gráfico diario

2/11/09

¿HERENCIA O EXPOLIO?

El impuesto de sucesiones es un escandaloso cobro a la muerte que pagarán tus seres más queridos. No lo soluciona el disponer de testamento, ni la cotitularidad en cuentas bancarias. Si el cónyuge o los padres mueren, se bloquean las cuentas hasta que se abone la parte de la herencia del finado a la hacienda autonómica. Con este impuesto la Generalitat (¡el execrable heredero inesperado!) puede arrebatar a la pareja o a los hijos hasta un 30% del dinero que han ahorrado juntos durante toda la vida y por el que cada año ha pagado sus impuestos.

Me viene a la memoria la revisión del catastro que pidió para Castell -Platja d'Aro - S'Agarò el ex-alcalde y ex-regidor de hacienda Giraut con el consentimiento de otras personas del municipio. Por ese endemoniado afán recaudatorio han triplicado el valor catastral de mi local comercial y han doblado olgadamente el de mi casa.
Si "palmo" a partir del 1 de enero, habrá que ver como pagará mi prole...

Un ejemplo: Herencia de 250.000 € (41.596.500 Ptas., el valor de un piso medio)
A pagar si heredas hasta el 31 de diciembre:

Cataluña = 38.846 € - 6.463.364 ptas.
Castilla‐La Mancha = 2.028 € - 337.434 ptas
Cantabria = 332 € - 55.298 ptas
País Vasco = 0 € - 0 ptas
Madrid = 405 € - 67.408 ptas
Valencia = 356 € - 59.187 ptas
Si heredas en Castell - Platja d'Aro - S'Agarò a partir del 1 de enero, el valor catastral de los inmuebles será algo más del doble que ahora y pagarás a los corsarios del govern la cantidad de ..., ¡lamarequelsvaparir!

¿No os fasticasca y jodechumba que después de esta discriminación fiscal tan inmoderada, nos quieran hacer creer que en españa somos todos iguales ante la ley? (art. 14 de la Constitución Española).
Los sablistas de la Generalitat de Cataluña mantienen este impuesto revolucionario, en ocasiones más de 100 veces superior a la mayoría de comunidades. Se niegan a renunciar a tan suculento bocado, chupones...
Luchemos contra este expolio silencioso de la Generalitat.

Visita http://www.nosuccessions.org/


Y si de paso quieres ganar un millón de euros, contesta a las preguntas que plantea Carlos Sobera, clicando sobre la última O de Millonario.

20 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola Doña

Crec que confons les coses, no té res a veure el valor cadastral d'un immoble i la seva valoració a l'hora de liquidar l'impost de succecions. Són dues coses diferents.
L'Impost de succeccions és liquida pel valor real de l'immoble, que segurament és molt més elevat que el cadastral. Els entesos en el tema diuen que un immoble amb un valor cadastral ajustat és aquell que el valora a 50% del real.

Les oficines liquidadores per calcular l'impost de succecions apliquen un criteri en el qual validen el valor cadastral d'un immoble multiplicat per alguna quantitat ( A platja d'Aro fins a finals d'any crec que apliquen el 3,2), com a valor real.
Això només és un criteri que accepten les oficines liquidadores ( no té cap base jurídica), ja que teòricament s'hauria de portar una valoració de l'immoble feta per un pèrit.
David Puig

Anónimo dijo...

M'Havia oblidat, una revissió cadastral tampoc a de comportar necesariament cap puja del rebut de l'IBI. Aquest any i sense revissió cadastral s'ha aplicat un gravamen de l,23% ( si vas al meu bloc veuràs qui hi va votar a favor qui no, hi ha adjuntada l'acta del ple). Si és volen congelar impostos ( pagar el mateix que l'any anterior) cal posar el gravamen al 1,11%. Segons sembla la voluntat política és posar-lo al 1,21%, que això vol dir una puja mitjana de quasi el 9% del rebut de l'IBI amb relació a l'any anterior.

David Puig

Anónimo dijo...

una pregunta david, si no hi hagués hagut moció, quin gravamen s'hagues aplicat? quins impostos s'haguessin posat? per extensió? què es el que haguessis votat? la resposta és: tot superior al que s'ha aprovat ara i tu haguesis votat a favor. Abandona ja aquet paper de perro del hortelano que ni menges ni deixes menjar, menos teoria, i presenta mocions per fer coses al municipi, que es el que ha de fer un regidor

Anónimo dijo...

Hola David,
No sé, no sé si tens raó. M'assessoraré i et diré...

La Dña

Anónimo dijo...

Respeste a l'anònim que em fa tot un seguit de preguntes, jo voldira saber perquè preguntes coses que segons sembla ja saps?

David Puig

Anónimo dijo...

Eeeeps! David, veamos.
Con la venia de esta tertulia, impugno tu primer comentario.
Ens dius que no té a veure el valor cadastral d'un immoble i la seva valoració a l'hora de liquidar l'impost de successions i SI! Tenen relació, i molta.

Per a liquidar l'impost de successions, el mínim valor acceptat per l'agència tributària catalana en Castell-Platja d’Aro –S’Agarò per a l'any 2009, és el total de multiplicar el valor cadastral de l'immoble pel coeficient 3,45 i aplicar després el coeficient reductor del 0,8. Sobre el valor resultant s'aplica el tipus impositiu corresponent i es paga als corsaris.
Aquest és el criteri amb el que l'agència catalana dóna per bona la base de càlcul per a liquidar l'impost. Per tant, a més valor cadastral més diners caldrà pagar per donar o heretar.

Exemple comparatiu:

A - Heretem un pis en el passeig marítim de Platja d’Aro avui 4/11/2009, amb un valor cadastral de 75.000€.
75.000 x 3,45 x 0,8 = 207.000 € base liquidable. Si és ascendent o descendent major de 21 anys, reduïm la base en 18.000 €, per tant ens queda una base liquidable de 189.000 €. Quedant una quota integra a pagar pel pis de 28.422,40 €.
B/ Heretem el mateix pis el 10/gener/2010, amb la nova ponència de valors ha estat taxat pel cadastre en 217.000 €. Si l'agència tributària és coherent amb el criteri que s'ha vingut aplicant en municipis en els que s'ha fet una revisió de valors, el coeficient corrector a aplicar hauria de ser el 1,6. No obstant això, consultades les persones responsables del departament de economia i finances d'aplicar aquests criteris, diuen que en el nostre municipi aplicaran una mica més del coeficient 2.
En el mateix exemple, perquè no em classifiquis com “demagogo oportunista”, aplicarem el 1,6 com en altres municipis petits.
217.000 x 1.6 x 0,8 = 278.400 € - 18.000 € = 260.400 €. El que comporta una quota íntegra a pagar de 43.997,43 €.

És a dir que aplicant el coeficient corrector mínim 1.6, l'hereu pagaria un 55% més que abans de la nova ponència de valors. Si en lloc del 1.6 apliquem el 2,2 que és el que ens aplicaran amb tota seguretat, pagarem per heretar el pis 69.836,80 €.
Què et sembla la vostra “bromita” de la revisió dels valors cadastrals? I estem parlant solament de l'impost de successions, perquè a l'hereu, l'ajuntament li “cascará” gairebé el 300% més de plusvàlua, i els aranzels del notari i registrador seran notablement superiors al ser la base molt més elevada.
Per tant, l'estratosfèrica pujada del cadastre en Castell-Platja d’Aro- S’Agarò, en que ens afecta? On tindrà incidència?
-Lògicament en el pagament del IBI durant 10 llargs anys. Si no es reduïx dràsticament i s'aplica aquesta reducció en cadascun d'aquests 10 anys, el famós coeficient estrella 1,23 aplicat en l'actual revisió; cada any pagarem l'IBI amb una pujada superior al 10% independentment del percentatge que pugi l'IPC.
-Quan es vengui un immoble en el municipi; la plusvàlua que haurà de pagar el venedor a l'ajuntament, també haurà augmentat més d'un 100% i fins a un 300% depenent de cada cas.
-En el pagament de l'impost de successions i donacions al Govern centralista de Barcelona.
Més valor cadastral = més diners a pagar, com certifica l'exemple.

En referència al segon comentari coincidim, queda comprovat en l'anterior resum.

I per a rematar la feina, els immobles dels quals no obtenim rendes; habitatge habitual, pàrquing, el pis que lloguem en negre..., ens faran augmentar els rendiments del capital immobiliari.
En resum, pagar més en la declaració de renda.
Salut!

La Dña.

Anónimo dijo...

Insisteixo Doña, l'impost de successions és liquida pel valor real de l'immoble. Oblidat de la resta. El valor real és el que et donarien pel teu habitatge en el mercat immobiliari. Per conèixer aquest valor cal fer una taxació. Per evitar això les oficines liquidadores accepten que si multipliques el valor cadastral per una quantitat que ells determinen, t'asseguren que no te’l revisaran. Però enlloc diu que el valor real sigui el cadastral per alguna quantitat.
Si per l'any 2.009 l'oficina liquidadora accepta com a bon criteri el 3,2, segurament el 2010 sense revisió cadastral hagués acceptat un 3,5. El que fa l'oficina liquidadora és un mostreig amb uns quants valors cadastrals i calcula per quant s'ha de multiplicar per que sigui aproximadament el valor real. Aquest criteri a vegada t’afavoreix i altres no. Com que he tingut la desgràcia de passar tres vegades per l'oficina liquidadora els conec força be. A l'any 1992, si no em falla la memòria multiplicaven el valor cadastral per 2.
Amb la revisió cadastral els valors s'han apujat una mitjana del 110%. Per tant un pis de 75.000 val ara 157.000 euros. Això és la mitja. Si vols passo per la teva botiga i en parlem tot prenent un cafè.

Records

David

Anónimo dijo...

Amb l'impost de successions és recapten uns 900 milions d'euros a l'any. Que és el que val fer 90 IES Ridaura nous a Catalunya, o pagar la nòmina de 15.000 mossos, 20.000 mestres... Aquesta és la magnitud d'aquest tribut. Per tant dubto molt que el suprimeixin. La recaptació de l'Impost de Transmissions Patrimoniasl a caigut en picat i el que no falla són les successions ( per llei de vida tots ens morim i la crisi no afecta l'esperança de vida). Recorda que a Euskadi i Navarra les herències de pares a fills no han tributat mai, per la senzilla raó que la pasta els hi surt per les orelles i poden prescindir d'aquest tribut. En aquests moments dubto molt que Catalunya en pugui prescindir. Aquesta és la dura realitat del català independentista, però també de l'espanyol que viu a Catalunya. Espanya ens espolia.
Ja per acabar, has vist Doña en Millet va fer pagar el 50% del casament als pares del marit de la seva filla i s'ho va quedar, jejejejejejeje aquest home era insaciable.

David

SIF dijo...

Cual es el valor real de un bien inmobiliario?, el precio de una venta especulativa en un mercado en alza? Lo que te pagan cuando no tienes más remedio que vender porque no tienes un duro? El valor de reposición aplicando los coeficientes de antigüedad y conservación?
Cúal de ellos sería el justo?
Seguramente ninguno de ellos, sobre todo si dicho bien no está en venta, como es el caso de la inmensa mayoria de los bienes heredados. Es más, como tasarias tu un proindiviso en el que ninguno de los copropietarios puede vender, hipotecar, etc, sin la conminencia del otro, vale lo mismo que una propiedad plena? Seguramente estarás de acuerdo conmigo que no. Por todo eso, la Administración, con buen o mal criterio establece estos valores como referencia para liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones, y no otros. Las tasaciones sólamente se acompañan cuando el valor de lo heredado se considera que es más bajo que lo establecido por la Agencia Tributaria Catalana.

Por otra parte, el coeficiente corrector que se aplica durante el año 2009, es el 3,45, y no el 3,2 que dices en tu comentario, y anteriormente era del 3,8.

Por otra parte, el ejemplo que se ha publicado, es un caso absolutamente real de una vivienda situada en el Paseo Marítimo de Platja d'Aro construido en la década de los 70. David, si el promedio es un 110% como dices, habrá propiedades que apenas notarán la subida (obras nuevas) y casos como este cyo valor se incrementa en casi un 300%. Y hay más casos, muchos más casos.
Esta nueva ponencia de valores, a mi entender no está demasiado elaborada y está llena de incongruencias. Verás, una casa en la misma zona residencial (Fanals)construida hace más de 30 años, se le aplica un coeficiente reductor de antiguedad conservación que la casa del hijo que está hecha 17 años después..., y el terreno, con la misma calificación urbanistica, también más caro en la casa más antigua. Otro ejemplo real, el valor del terreno de las plantas piso de las galerias Neptuno o Montseny (que se usan como almacen), es notablemente más alto que ls plantas bajas comerciales...
Y como estos, si miramos bien, encontrariamos un montón.

Anónimo dijo...

Amb el tema de les valoracions tens raó, és molt difícil valorar un immoble. Curiosament les coses fa dos anys valien un 50% més que ara. I ara que valen?
En el tema dels nous valors cadastrals jo parlo de la suma total de tot el municipi, si vas al meu bloc podràs veure un formulari amb 24 valors cadastrals aleatoris del municipi i els seus increments.
Respecte la ponència si està o no ben elaborada, de moment no tinc informació. Estic atent a tots els recursos que entrin.
Ens veiem

David

SIF dijo...

Nota aclaridora

El SIF (Servei d'Intel·ligència Fanalenc) es presenta com una nova organització secreta de Castell-Platja d'Aro-S'Agarò d'orientació filosòfica i informativa i composta per dos individus políticament independents i sense ànim de lucre.

Té les característiques d'una religió: Dóna cult al "Polp a la gallega", al "Marmitaco", al Rioja i a altres luxúries gastronòmiques.

Formulem les nostres pròpies doctrines depenent del vi i vituallas que saturin els nostres seients, exaltant així la capacitat de la nostra ment i la nostra lògica.

Hem nascut amb propòsits indeterminats, sota circumstàncies i problemàtiques específiques del nostre municipi que requereixen ser superades.

Cordialment

SIF

Anónimo dijo...

"Si vols passo per la teva botiga i en parlem tot prenent un cafè". Ay doña, las amistades peligrosas.....

don-aire dijo...

És una mica estrany el que fas. Hi ha un post amb un arguments i uns 70 comentaris i arribes tu i sense llegir res del que dius, remets al teu blog. No et semblaria més lògic llegir els meus arguments, llegir el que diuen els uns i els altres i després argumentar-hi?. Perquè la major part dels arguments que aportes han estat comentats, recomentats, recontracomentats i ultracomentats. De manera que et demano, si vols, que segueixis el fil dels arguments, i si no hi estàs d'acord ens expliquis perquè.

Un exemple. Si haguessis seguit el fil de la discussió sabries que l'impost es va caviar fa dos anys amb el Govern actual i si reps uns immoble inferior a mig milió d'euros (la immensa majoria) no has de pagar res.

Per tant, l'exemple que poses s'ha de corregir:

"Un ejemplo: Herencia de 250.000 € (41.596.500 Ptas., el valor de un piso medio)
A pagar si heredas hasta el 31 de diciembre:

Cataluña = 38.846 € - 6.463.364 ptas."

On diu 38.846 euros ha de dir: "Res de res"

don-aire dijo...

Per cert, el Govern aprovarà una segona reforma de l'impost de successions que deixarà exempts al 85% dels actuals contribuents i només deixarà sense exempció al 15%.

Anónimo dijo...

Hace pocos años murió mi madre, y después de tener que pagar una cantidad exorbitante de dinero a la generalitat; tú dices (y lo respeto) que para pagar universidades o escuelas u hospitales y yo digo (respeta ahora tú) que para inaugurar una embajada en Tombuctú o repartirlo en sabrosos sueldos o comisiones; ya no me sirve ni uno solo de tus interesantes argumentos. Ni que el valor de la casa a heredar sea superior a 500.000 € debería ser motivo para tener que pagar. ¿A razón del desvarío de quién se valora un inmueble?
Como comenta SIF ¿Cual es el valor real de un bien inmobiliario?, ¿el precio de una venta especulativa en un mercado en alza? Lo que te pagan cuando no tienes más remedio que vender porque no tienes un duro? ¿El valor de reposición aplicando los coeficientes de antigüedad y conservación?
¿Cuál de ellos sería el justo? Seguramente ninguno de ellos
Simplificaré
Pagar a una administración, la que sea, por heredar los bienes que tus padres han sudado y por los que han pagado rigurosamente todos los años de su vida laboral (renta y patrimonio hasta el 2008), me parece un robo infame o un expolio de vergüenza, como quieras llamarlo, aunque sean solo 5 euros. Soy así de simple.
Y siento no coincidir contigo en que Italia no es un modelo de sociedad ideal (no creas que todos los italianos son como Berlusconi), allí se vive de maravilla, la gente es feliz, mucho más feliz que los que viven en esas sociedades europeas “modelo” como Suecia o Dinamarca o Bélgica.
No se si el sambenito de los suicidios entre los felices contribuyentes nórdicos es cierto, pero cuando el río suena…
Salud

La Dña.

Anónimo dijo...

A mi em sembla fatal que siguem la comunitat en la que més diners es paga per rebre béns de pares, marits o familiars. Què passa si els diners cauen del cel? per què cal gravar-lo? Si jo vull deixar-li el meu pis al meu fill i quatre o cinc duros ho faig. Resulta que he de pagar pels meus regals o han de pagar pel que legalment els pertany. "Escolta, que t'ha caigut del cel, on està la meva part?" Això és el que pensa l'administració. “on estaves tu quan m'he curat treballant de sol a sol i cada dia de l'any tot el que tinc? Això ho penso jo”.
La meva mare va haver de pagar sobre la meitat dels diners que va heretar del meu pare, un curant-te d'hostaleria amb un petit bar propi de 40 metres que va pencà deu vegades les hores anuals que treballa qualsevol dels alts funcionaris que parlen i parlen de les herències però com xuclen d'elles res de res. Es va deixar la vida treballa’n per la seva dona i els seus cinc fills i als quatre dies de morir van aparèixer els corbs del govern i ens van fondre a impostos. Pocs malament entenen perquè cal no pagar i observa que aquests pocs viuen de l'administració, sense sofriment pel què menjarem demà.

SIF dijo...

Sr. Don Aire, el ejemplo del SIF es absolutamente correcto y Vd. no puede debatirlo con argumentos técnicos.
Cuando Vd. dice res de res, es únicamente en el caso de que se trate de la vivienda habitual del finado, y no se ponga a la venta en los 5 próximos años, ya que si por necesidad o cualquiera otra causa se vendiera, aqui te espero... (se pagan los impuestos más intereses de demora.
Como Vd sabe bien de que va este tema, haga el favor de no confundir al personal.
En Platja d'Aro, municipio del que estamos hablando y del que los que participamos en este blog nos interesa, es un municipio de segundas residencias, motivo por el que el ejemplo expuesto está aún más, si cabe justificado.

Por otra parte, siempre hablando de nuestro Municipio, le debo informar que su querido Govern cuando modificó el impuesto de sucesiones, aumentó el 40% los valores de los inmuebles en Platja d'Aro (pasó de un coeficiente corrector del 270 al 380
Ya está bien de cachondeo!

Y ahora diga, si puede, que cualquiera de las cosas que aqui se han expuesto no son verdad.

El caguedubtes dijo...

David,

Si els que ens diu que no s'ha de pagar res de res,per rebre un inmoble d'un valor inferior a 250.000 Euros, es tractes d'un diputat al Parlament de Catalunya, esteriem devant d'un diputat poc informat, o bé d'un demagog?

No se... pregunto per si de cas...

Anónimo dijo...

Hi ha una cosa que no entenc, per un costat volen reformar l'impost i que hi hagi menys persones que hagin de tributar. Per un altre no volen renúnciar a la recapatació d'aquest tribut, i la modificació de l'impost quasi no afectarà a la recapatació. Sincerament jo tampoc ho entenc.
Respecte si en Donaire és un diputat poc informat o un demagog, jo el que et puc dir, que el PSC és un partit de mentiders.

David

Anónimo dijo...

Desde la Plataforma, NO al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pedimos la TOTAL ELIMINACION del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre parientes de primer nivel, esto es, por ejemplo de padres a hijos.

Las Donaciones o Herencias entre amigos o familiares de segundo o tercer nivel, por ejemplo primos, o por ejemplo una tía, etc. Si que deberían pagar dicho Impuesto dado que los beneficiarios no han contribuido con su esfuerzo, además la relación no es directa.

NO al Impuesto de Sucesiones y Donaciones - http://www.facebook.com/group.php?gid=93908343466